+421 51 488 19 00

Po-Pia 7.30 - 16.00

logo
0

Kategórie

Podmienky spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ webových stránok dostupných na www.umakov.sk s cieľom ochrany Vašich práv dodržiava nasledovné pravidlá pri spracúvaní Vašich osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ďalej len „Nariadenie.“

A) Základné informácie pre Vás ako dotknutú osobu

Pokiaľ používate našu webovú stránku a využívate naše služby, spracúvame Vaše osobné údaje.
Ako dotknutá osoba máte právo na nasledovné informácie o nás a o tom, ako s Vašimi údajmi nakladáme.

A.1. Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom je spoločnosť UMAKOV Group, a. s. so sídlom Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava
- mestská časť Ružinov, IČO: 52 685 691. Kontaktný e-mail prevádzkovateľa: info@umakov.sk.
Prevádzkovateľ je v zmysle Nariadenia osoba, ktorá určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov.

A.2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby

V prípade záujmu kontaktovať nami poverenú zodpovednú osobu sa obráťte e-mailom na: office@vasillegal.eu.
Zodpovedná osoba je nami určená osoba, ktorá nám poskytuje poradenstvo pri dodržiavaní Nariadenia a ďalších
predpisov na ochranu osobných údajov. Zodpovedá osoba monitoruje súlad našej činnosti s Nariadením a v prípade
potreby spolupracuje s dozorným orgánom, ktorým je na území Slovenskej republiky Úrad na ochranu osobných
údajov SR.

A.3. Účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania

Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané na rôzne účely a to nasledovne:

 • a) za účelom vybavenia objednávky, t.j. potvrdenie objednávky, vystavenie daňového dokladu - faktúry,
  doručenie tovaru, vybavovanie reklamácií, prijatie úhrady za náš tovar. Právny základom takéhoto spracúvania osobných údajov
  je plnenie povinností, ktoré nám vyplývajú z kúpnej zmluvy uzavretej s Vami prostredníctvom nášho internetového
  obchodu. Osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame: meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa,
  adresa dodania, kontaktné telefónne číslo, IP adresa, webové logy, cookies. Pokiaľ našu stránku navštívite iba
  ako záujemca o tovar avšak nič si neobjednáte, tak o Vás spracúvame iba údaje o IP adrese, webové logy a cookies.
  Tieto údaje sú nevyhnutné pre bezproblémové fungovanie našej webstránky (IP adresy a webové logy), avšak ak si neželáte,
  aby sme o Vás spracúvali údaje cookies, tak toto viete obmedziť v nastavení Vášho prehliadača (viď nižšie v časti D.4. Použitie cookies).

 • b) v prípade zaregistrovaných používateľov je účelom spracúvania Vašej registrácie a poskytovanie vernostných výhod pre Vás.
  Právny základ je v danom prípade Váš súhlas. Udelením súhlasu nám umožňujete spracúvať Vaše osobné údaje na základe ktorých
  Vás odlišujeme od iných (neregistrovaných) používateľov a poskytujeme Vám rôzne vernostné výhody, najmä úplnú správu Vašich objednávok,
  archiváciu Vašich recenzií, vernostný zľavový program a virtuálnu knižnicu. Pokiaľ si neželáte byť členom, tento súhlas môžete
  kedykoľvek odvolať. Osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame: e-mailová adresa, heslo, IP adresa, webové logy, cookies, história
  Vašich objednávok a recenzií v e-shope. V rámci registrácie o Vás taktiež spracúvame aj niektoré z týchto osobných údajov,
  ak nám ich dobrovoľne poskytnete v nastavení Vášho účtu: meno, priezvisko, údaje o firme, telefón, profilová fotka, dátum narodenia,
  pohlavie. Ak pri registrácii na našej webovej stránke uskutočníte registráciu cez sociálne siete (Facebook, Google accounts),
  tak ako Vaše osobné údaje spracúvame aj údaje, ktoré nám poskytnú tieto sociálne siete, napr.: pohlavie a dátum narodenia.
  Spracúvame však iba tie údaje, ktoré sami (ako používatelia sociálnych sietí) zadáte do systému sociálnej siete alebo sami vytvoríte prácou so systémom.
  Pokiaľ si neželáte, aby sme o Vás spracúvali tieto údaje, môžete súhlas na spracúvanie týchto osobných údajov kedykoľvek odvolať.

 • c) v prípade súhlasu so zasielaním reklamných informácii za účelom propagácie internetového
  obchodu UMAKOV a jeho produktov je účelom spracúvania propagovanie nás, nášho internetového obchodu a
  ponúkaného tovaru. Právnym základom je opäť Váš súhlas, ktorý môžete kedykoľvek odvolať. Osobné údaje,
  ktoré o Vás spracúvame: e-mailová adresa, IP adresa, webové logy a cookies.

A.4. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov

Príjemcom je v zmysle Nariadenia každá osoba, ktorej poskytujeme Vaše osobné údaje. Robíme to vždy iba vtedy,
keď nám to dovoľujú práve predpisy a keď to je nevyhnutné na kvalitné poskytovanie služieb pre Vás. V súčasnosti
prichádzajú do úvahy nasledovné kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytované Vaše osobné údaje:

 • a) administrátori, programátori a konzultanti, ktorí pracujú pre nás, ale formálne nie sú našimi zamestnancami.
 • b) externý dodávateľ účtovných služieb
 • c) poskytovateľ webhostingových služieb
 • d) externé expedičné stredisko
 • e) prepravné spoločnosti, ako napr. Slovenská pošta, a. s., GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. a pod.,
Všetci príjemcovia sú zaviazaní dodržiavať právne predpisy za účelom ochrany Vašich osobných údajov.
Príjemcovia tiež nesmú použiť osobné údaje na žiaden iný účel, ako je účel vymedzený vyššie v bode A.3. týchto Podmienok.

Po skončení účelu spracúvania možno osobné údaje ďalej spracúvať len v nevyhnutnom rozsahu na účely štatistiky alebo na účely
archivácie, čo sa nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodným účelom spracúvania a je to dovolené s ohľadom na zásadu obmedzenia účelu
podľa čl. 5 ods. 1 písm. b) Nariadenia. Po skončení účelu spracúvania Vaše údaje následne vymažeme. Tento postup sú povinné dodržiavať
aj osoby, ktorým poskytujeme Vaše údaje (t.j. príjemcovia Vašich osobných údajov).

B) Ďalšie informácie pre dotknutú osobu

B.1. Doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie

Doba uchovávania Vašich osobných údajov závisí od toho, na aký účel ste nám údaje poskytli.
(Účel spracúvania osobných údajov – viď vyššie v bode A.3. týchto Pravidiel).

Ak je účelom spracúvania vybavenie Vašej objednávky (bod A.3.a), tieto údaje aktívne spracúvame len do vybavenia Vašej objednávky.
Následne sú archivované pre prípad daňovej kontroly po dobu maximálne 10 rokov od uskutočnenia zdaniteľného plnenia.
Oprávnenie spracúvať osobné údaje je dané v prípade ak je to nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ak je účelom spracúvania Vaša registrácia a používanie vernostných výhod (bod A.3.b), tieto údaje spracúvame iba po dobu kým máme od Vás
udelený súhlas. Po odvolaní Vášho súhlasu, môžeme tieto údaje archivovať iba v prípade, že by to bolo nutné na ochranu našich záujmov.
Napríklad, ak by z dôvodu poskytnutia vernostnej zľavy a Vami následne uplatneného nároku v súdnom konaní bolo potrebné preukazovať,
že ste boli členom vernostného programu a na akú zľavu ste mali nárok. Oprávnenie spracúvať osobné údaje je dané v prípade ak je to
nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak však nezačnete žiadne súdne či iné konanie, tak tieto
údaje o Vás môžeme archivovať najviac 3 a pol roka od zániku Vášho členstva vo vernostnom programe.

Ak je účelom spracúvania zasielanie reklamných informácií (bod A.3.c), tieto údaje spracúvame iba po dobu kým máme od Vás na to udelený súhlas.
Po odvolaní Vášho súhlasu sme povinní bezodkladne, najneskôr do jedného mesiaca od odvolania súhlasu, všetky Vaše osobné údaje
spracúvané na daný účel vymazať.

B.2. Existencia práv uplatňovaných voči prevádzkovateľovi

Ako dotknutá osoba máte v zmysle Nariadenia množstvo práv, ktoré môžete podľa Vášho uváženia voči nám uplatňovať a požadovať ich plnenie.
Jedná sa o tieto práva:

 • a) právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby,
 • b) právo na opravu osobných údajov,
 • c) právo na vymazanie osobných údajov (právo „na zabudnutie“),
 • d) právo na obmedzenie spracúvania,
 • e) právo namietať proti spracúvaniu,
 • f) právo na prenosnosť údajov.
Všetky tieto práva sú podrobne vysvetlené v časti C týchto Podmienok spracúvania osobných údajov nižšie.

B.3. Právo kedykoľvek súhlas odvolať

V prípadoch, kedy o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vami udeleného súhlasu (t.j. pre účely podľa bodov A.3.b) a A.3.c) týchto Pravidiel),
máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Odvolanie Vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred
jeho odvolaním. Teda aj keď nám súhlas odvoláte, tak úkony vykonávané do odvolania Vášho súhlasu sme vykonávali oprávnene.

B.4. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Pokiaľ sa domnievate, že boli porušené Vaše práva uvedené v týchto Pravidlách alebo v Nariadení,
máte právo podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR.

B.5. Povinnosť alebo možnosť poskytnúť osobné údaje

Pre vybavenie Vašich objednávok (účel v zmysle bodu A.3.a) Pravidiel) nevyhnutne potrebujeme, aby ste nám o sebe poskytli osobné údaje,
bez ktorých nevieme objednávku vybaviť. Ak nám nechcete tieto osobné údaje poskytnúť, tak Vám žiaľ nevieme riadne dodať objednaný tovar.
Naopak, pre evidovanej Vašej osoby ako člena vernostného programu a pre zasielanie reklamných informácií (účely v zmysle bodu A.3.b) a A.3.c)
nie ste povinní nám Vaše osobné údaje poskytovať. Môžeme ich spracúvať iba na základe Vášho súhlasu, ktorý nám môžete ale nemusíte udeliť.
Zároveň ste oprávnení nám ho kedykoľvek odvolať.

B.6. Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov pre zasielanie reklamných informácií (účely v zmysle bodu A.3.b) a A.3.c), vykonávame profilovanie
Vašej osoby. Profilovanie znamená automatizované spracúvanie osobných údajov, ktoré spočíva v tom, že osobné údaje týkajúce sa fyzickej osoby
sa použijú na vyhodnotenie jej určitých osobných znakov alebo charakteristík. Slúži nám to na prispôsobenie webstránky pre Vaše potreby.
V rámci profilovania je Vám zobrazovaný obsah, ktorý by Vás mohol zaujímať a pri zasielaní reklamy Vám zasielame reklamu relevantnú pre Vás.
Dôsledkom takéhoto spracúvania je efektívnejší poskytovanie informácií pre Vás, ktoré Vám uľahčujú používanie našej webstránky a nakupovanie.

C) Vaše práva dotknutej osoby voči prevádzkovateľovi

C.1. Právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby

Ako dotknutá osoba máte právo žiadať od nás potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ak tomu tak je,
máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:

 • a) účely spracúvania
 • b) kategórie dotknutých osobných údajov
 • c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia
      v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie
 • d) ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie
 • e) existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania,
      alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu
 • f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu
 • g) ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj
 • h) existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 Nariadenia a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné
      informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre Vás ako dotknutú osobu.

Všetky tieto informácie sme Vám poskytli častiach A a B týchto Podmienok spracúvania osobných údajov. Ak Vám niečo z toho nie je zrejmé, neváhajte nás kontaktovať.

Ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách podľa článku 46 Nariadenia týkajúcich sa prenosu.
Vo Vašom prípade nie je vykonávaný prenos údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii.

Ako prevádzkovateľ sme povinní Vám poskytnúť kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré požiadate, Vám môžeme účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.
Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa Vám poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ ste nepožiadali o iný spôsob. Toto Vaše právo získať kópiu nesmie mať nepriaznivé dôsledky
na práva a slobody iných.

C.2. Právo na opravu osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov,
a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

C.3. Právo na vymazanie osobných údajov (právo „na zabudnutie“)

Ako dotknutá osoba máte právo dosiahnuť u nás bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. Pričom my ako prevádzkovateľ sme povinní bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje,
ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

 • a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali
 • b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia alebo
      článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie
 • c) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba
      namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 Nariadenia
 • d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne
 • e) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva Slovenskej republiky
 • f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 Nariadenia.

Ak sme zverejnili osobné údaje a podľa niektorej z vyššie uvedených podmienok sme povinní vymazať osobné údaje, so zreteľom na dostupnú technológiu
a náklady na vykonanie opatrení sme povinní podniknúť primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby sme informovali prevádzkovateľov,
ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že ste nás žiadali, aby sme vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.

Vyššie uvedené odseky sa neuplatňujú, pokiaľ je spracúvanie potrebné:

 • a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie
 • b) na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu,
      ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej
      prevádzkovateľovi
 • c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i) Nariadenia,
      ako aj článkom 9 ods. 3 Nariadenia
 • d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa
      článku 89 ods. 1 Nariadenia, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na vymazanie uvedené v prvom odseku tejto časti, znemožní alebo závažným
      spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
 • e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

C.4. Právo na obmedzenie spracúvania

1. Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby sme (ako prevádzkovateľ) obmedzili spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

 • a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť
      správnosť osobných údajov
 • b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto
      toho obmedzenie ich použitia
 • c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie,
      uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov
 • d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia, a to až do overenia,
      či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

2.Ak sa spracúvanie obmedzilo podľa odseku 1 vyššie, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby
alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby,
alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

3.Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania podľa odseku 1 vyššie, prevádzkovateľ informuje pred tým,
ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

C.5. Právo namietať proti spracúvaniu

1. Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov,
ktoré sa Vás týka, ak je toto spracúvanie vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) Nariadenia. Teda v prípadoch kedy:

 • je spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci
  zverenej prevádzkovateľovi, alebo
 • je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov,
  keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov,
  najmä ak je dotknutou osobu dieťa.
Taktiež môžete namietať proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. V takom prípade nesmieme ďalej spracúvať Vaše osobné údaje,
pokiaľ nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na
preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

2. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
ktoré sa Vás týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

3. Ak budete namietať voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, Vaše osobné údaje už na také účely nesmieme spracúvať.

4. Týmto Vás ako dotknutú osobu výslovne upozorňujeme na právo namietať proti spracúvaniu (vrátane práva namietať proti profilovaniu)
uvedenom v odsekoch 1 a 2 vyššie.

5. V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti a bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES môže dotknutá osoba uplatňovať svoje právo namietať
automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

6. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 Nariadenia,
dotknutá osoba má právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvania osobných údajov, ktoré sa jej týka,
s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.

C.6. Právo na prenosnosť údajov

Podstatou tohto práva je, že nás môžete požiadať, aby sme všetky osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame, poskytli inému prevádzkovateľovi
v technicky prijateľnej forme.

1.Teda ako dotknutá osoba máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte
a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby sme Vám bránili, ak:

 • a) sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia alebo článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia, alebo na zmluve
      podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia,
 • b) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

2.Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov podľa odseku 1 vyššie právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi,
pokiaľ je to technicky možné.

3.Uplatňovaním práva uvedeného v odseku 1 tohto článku vyššie nie je dotknutý článok 17 Nariadenia. Uvedené právo sa nevzťahuje na spracúvanie
nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.

4.Právo uvedené v odseku 1 nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

D) Iné práva a pravidlá pri spracúvaní osobných údajov

D.1. Osobné informácie pri platbách za tovar cez elektronické bankovníctvo

Ak na zaplatenie tovaru v našom internetovom obchode využívate niektorú z verzií ponúkaného elektronického bankovníctva,
neprichádzame do kontaktu so žiadnymi údajmi ako sú prihlasovacie údaje. Platby sú realizované priamo na stránkach banky.
Tá nám poskytne informáciu o úspešnosti platby a Vaše meno a číslo účtu, aby sme vedeli identifikovať platbu.

D.2. Zaobchádzanie s osobnými údajmi

Osobné údaje chránime pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením ako
aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania. Osobné údaje spracovávame v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
najmä v súlade s Nariadením a tiež v súlade s dobrými mravmi. Osoby, ktoré prídu do kontaktu s osobnými údajmi, sú vopred oboznámené s tým
ako ich majú spracovať a sú poučené o povinnosti zachovávať dôvernosť údajov.

D.3. Správnosť osobných údajov

Osobné údaje, ktoré nám poskytujete musia byť správne. V prípade ak zistíte, že ste nám poskytli nesprávny údaj alebo ak dôjde k zmene Vašich
osobných údajov, tieto skutočnosti nám prosím oznámte. Vaše údaje budeme spracovávať správne a v prípade zmeny, ich budeme aktualizovať.

D.4. Odstránenie osobných údajov

Vaše údaje môžete zmeniť v nastaveniach Vášho konta po prihlásení. Ak chcete odstrániť všetky vaše osobné údaje, musíte si zrušiť vaše konto. Ak chcete zrušiť Vaše konto,
napíšte nám na info@umakov.sk.

D.5. Použitie cookies

Internetové stránky prevádzkované spoločnosťou Sprinx systems, a. s., so sídlom Údolní 212/1, 14700 Praha, IČO: 26770211 používajú cookies a podobné
technológie, pre poskytnutie lepších služieb svojim zákazníkom. Tento dokument vysvetľuje, čo sú cookies, ako ich stránky používajú
a ako môžete používanie ovplyvniť Vy.

Čo sú cookies?

Cookies sú zvyčajne malé textové súbory, ktoré sú vytvorené prehliadanou internetovou stránkou a uložené vo Vašom zariadení (napr. Váš počítač,
smartfón, tablet alebo iné zariadenie, z ktorého pristupujete na internetovú stránku). Táto informácia môže znieť desivo, nebojte sa však.
Informácie používame výhradne na zlepšenie poskytovaných služieb. Viac informácií o cookies nájdete na http://www.allaboutcookies.org/.

Použitie cookies na stránkach
Cookies, ktoré používame, môžeme rozdeliť do niekoľkých skupín. Slúžia na:

 • a) zabezpečenie základnej funkčnosti
 • b) zabezpečenie rozšírenej funkčnosti
 • c) monitorovanie a analýzu

Nevyhnutné cookies zabezpečujú základnú funkčnosť internetovej stránky / internetového obchodu. Umožňujú napríklad užívateľom
prihlásiť sa alebo vkladať produkty do nákupného košíka. Jedná sa o cookies, ktoré sú používané jadrom nášho systému. Bez týchto cookies,
by ste si naše stránky nevedeli prezerať.

Rozšírená funkčnosť - cookies, ktoré zabezpečujú jednoduchšie prehliadanie stránok. Umožňujú nám pamätať si vaše preferencie,
ako je napríklad zatvorenie plávajúceho okna. Pomocou nich môžeme poskytovať online chat.

Überwachung und Analyse - Tieto cookies nám umožňujú monitorovať a analyzovať počet a aktivitu užívateľov na stránkach. Umožňujú napríklad zistiť,
či ste nový alebo stály zákazník. Spoznávajú ako ste objavovali stránku, aký je Váš pohyb po nej. Nemusíte sa ale báť,
všetky tieto informácie sú dostatočne anonymné a nepredstavujú pre Vás žiadnu hrozbu. Zabezpečujú, že na stránke sa zobrazujú informácie,
o ktoré máte záujem. Napomáhajú nám v poskytovaní relevantnej reklamy a monitorovaní, ako je reklama účinná. Iba na základe týchto informácií
sme schopní naše stránky upravovať tak, aby nakupovanie a prehliadanie bolo pre Vás zážitkom. Cookies aplikácií tretích strán:
http://www.heureka.sk
(http://onas.heureka.sk/resources/attachments/p0/23/pruvodce-svetem-internetovych-susenek.pdf),
https://www.doubleclickbygoogle.com
(http://www.google.com/policies/technologies/cookies/,
http://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/partners/)

Ako môžete ovplyvniť používanie cookies?

Väčšina internetových prehliadačov štandardne umožňuje používať tieto súbory. Súbory cookies je možné vymazať, zakázať ich uchovávanie alebo
povoliť uchovávanie pre konkrétne lokality. Nižšie uvádzame odkazy na články, o možnostiach nastavenia politiky používania cookies v najobľúbenejších prehliadačoch . Upozorňujeme Vás ale,
že zakázaním používania súborov cookies na našich internetových stránkach, stratíte prístup k určitým funkciám alebo oblastiam jednotlivých webov
(nákupný košík, prihlásenie, …).

Tradícia už viac ako 30 rokov
Široká sieť predejní
99% produktov skladom
Rýchle doručenie tovaru skladom

Umakov - Ponúkame polotovary pre nerezové, sklenené a hliníkové zábradlia,kované brány. Bránové komponenty pre posuvné samonosné, kolieskové a krídlové brány a ich pohony. Schody, prístrešky, presklenia a konštrukcie pre fotovoltiku. Všetko v najvyššej kvalite a za výhodné ceny.

2024 © Umakov • Všetky práva vyhradené