+421 51 488 19 00

Po-Pia 7.30 - 16.00

logo
0

Kategórie

Všeobecné obchodné podmienky

Článok I.

Základné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „ obchodné podmienky“ alebo ,,VOP“) sú vypracované v súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“).

2. Predávajúcim je:

Obchodné meno: UMAKOV Group, a. s.

IČO: 52 685 691

IČ DPH: SK2121107241

DIČ: 2121107241

so sídlom: Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika

zapísanou v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 7018/B

email: objednavky@umakov.sk, obchod1@umakov.sk

telefón: 0910 262 707, 0908 994 153

www: www.umakov.sk (ďalej len ako ,,webstránka“).

3. Tieto VOP upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi predávajúcim a fyzickou osobou, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu (ďalej len „ kupujúci") prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupnej na internetovej adrese www.umakov.sk, ktorá slúži ako internetový obchod predávajúceho (ďalej len „e-shop").

4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP.

5. Tieto VOP a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

6. Uvedené VOP sa vzťahujú iba na spotrebiteľov, fyzické osoby, ktoré kupujú tento tovar pre vlastnú spotrebu.

7. Tieto VOP sa nevzťahujú na podnikateľov, ktorí majú záujem o kúpu tovaru pre účely jeho ďalšieho predaja. V prípade takýchto záujemcov je potrebné, aby kontaktovali predávajúceho na vyššie uvedených kontaktných údajoch a dojednali si podmienky spolupráce.

8. Podnikateľom sa pre účely VOP rozumie:

- osoba zapísaná v obchodnom registri,

- osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,

- osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,

- osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené v osobitných VOP pre podnikateľov.

9. Kupujúcim je spotrebiteľ v zmysle ust. § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka a § 2 písm. a) Zákona o ochrane spotrebiteľa.

10. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.

11. Objednávkou je vyplnený a odoslaný elektronický objednávkový formulár obsahujúci informácie o Kupujúcom, poprípade Príjemcovi (pokiaľ nie je totožný s Kupujúcim), objednanom tovare z ponuky internetového obchodu a cene objednaného tovaru.

12. Tovarom, resp. položkou je ktorýkoľvek produkt z produktového katalógu nachádzajúceho sa na webstránke predávajúceho www.umakov.sk. Objednávka môže obsahovať niekoľko položiek z produktového katalógu a taktiež každá položka v Objednávke môže byť zastúpená rôznym počtom kusov.

13. Grafické vyobrazenie tovarov na webstránke predávajúceho môže plniť v niektorých prípadoch len ilustratívnu funkciu, pričom kupujúci je oprávnený v prípade pochybností overiť si u predávajúceho skutočnú formu vyhotovenia tovaru.

14. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim vznikajúce pri kúpe, dodávke tovaru a reklamáciách vád tovaru sa riadia v prvom rade týmito VOP, prípadne zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim ak je osobitná v písomnej podobe uzatvorená a následne ak z týchto VOP nevyplýva niečo iné tak právnymi predpismi Slovenskej republiky. Tieto VOP upravujú aj práva a povinnosti strán do okamihu uzatvorenia kúpnej zmluvy, najmä čo sa týka uzavretia samotnej kúpnej zmluvy.

15. Údaje zverejnené na webstránke ohľadom dostupnosti tovaru nie sú pre predávajúceho záväzné. Majú informatívny charakter pričom záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar vzniká až potvrdením objednávky kupujúcemu. Tieto údaje zverejnené na webstránke nemusia byť vždy správne a úplné v porovnaní so skutočným stavom, predstavujú len indikatívny odhad času do kedy bude tovar kupujúcemu dodaný. Tovar predávaný cez web stránku predávajúceho môže byť limitovaný aktuálnymi skladovými zásobami predávajúceho a doobjednávanie a/alebo dodávanie tovaru po jeho vypredaní nemusí byť vždy možné.

16. Predávajúci je oprávnený pri prevádzkovaní e-shopu a vykonávaní iných, s tým súvisiacich činností, nechať sa zastúpiť inou osobou. V prípade ak predávajúci upovedomí kupujúceho o tom, že niektoré úkony za neho vykonáva iná, konkrétne určená osoba, kupujúci sa zaväzuje komunikovať a vybavovať dané záležitosťou priamo s touto inou osobou, poverenou predávajúcim.

Článok II.

Informácie o tovare a cenách

1. Informácie o tovare, vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené pri jednotlivých tovarov v katalógu e-shopu. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty, všetkých súvisiacich poplatkov a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený poštou. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v e-shope.

2. Všetky prezentácie tovarov umiestneného v katalógu e-shopu sú informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

3. V e-shope sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené v internetovom obchode platí len v prípade, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky. Požiadavky na doručenie tovaru mimo územia Slovenskej republiky nemusí predávajúci vyhovieť.

4. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nemožno navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.

Článok III.

Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

1. Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na webstránku, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. V informačnom emaile kupujúci nájde taktiež odkaz na aktuálne znenie VOP a reklamačného poriadku predávajúceho. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

2. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí kupujúci sám.

3. Kupujúci realizuje objednávku tovaru týmito spôsobmi:

a) prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, po predchádzajúcej registrácii v internetovom obchode,

b) vyplnením objednávkového formulára.

4. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a doručenia.

5. Pre platné uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa bodu 3 písm. b) tohto článku VOP, sa vyžaduje, aby kupujúci riadne vyplnil objednávkový formulár na web stránke predávajúceho, súčasťou ktorého je potvrdenie o oboznámení sa s podmienkami spracúvania osobných údajov kupujúceho a udelenie súhlasu s podmienkami podľa týchto VOP. Tieto údaje je kupujúci povinný v prípade ich zmeny bezodkladne aktualizovať na portáli pri zasielaní objednávky, nakoľko ich správnosť, pravdivosť a aktuálnosť má vplyv na dodanie tovaru kupujúcemu. Podmienkou úspešného vyplnenia objednávkového formulára je vyplnenie údajov, ktoré sú v objednávkovom formulári označené ako povinné. Kupujúci je povinný uviesť správne, úplné a pravdivé údaje. Za prípadnú škodu spôsobenú porušením tejto povinnosti zodpovedá kupujúci.

6. Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie objednávky kupujúcemu alebo akceptáciou zmenenej objednávky. Potvrdenie o tom, že objednávka kupujúceho bola úspešne podaná na webstránke predávajúceho nie je akceptáciou objednávky, ktorá by predstavovalo uzavretie kúpnej zmluvy k tovaru uvedenému v objednávke.

7. Pri vypĺňaní objednávkového formulára je kupujúci povinný postupovať podľa navigačných inštrukcií na web stránke. Kupujúci je povinný uviesť úplné, pravdivé a správne údaje nevyhnutné pre správne doručenie tovaru. Kupujúci je povinný odkontrolovať správnosť vybraných dát a údajov v procese objednávania tovaru pred ich definitívnym odoslaním predávajúcemu.

8. Výslovne sa vylučuje aplikácia akýchkoľvek iných podmienok kupujúceho uvedených v objednávke, inom dokumente, správe alebo v e-maily kupujúceho, ktoré by boli v rozpore s týmito VOP.

9. Objednávka kupujúceho sa považuje za odoslanú, ak bude doručená predávajúcemu a ak bude obsahovať všetky požadované údaje - názov objednávaného tovaru, jeho množstvo, cenu, dodaciu, fakturačnú adresu, e-mailový a telefonický kontakt (mobil) na kupujúceho. Ak VOP neustanovuje v osobitnom ustanovení inak, je predávajúci viazaný svojou ponukou tovaru, vrátane jeho ceny od odoslania akceptácie objednávky kupujúcemu (uzatvorenia zmluvy) až do doby dodania tovaru kupujúcemu.

10. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je od kupujúceho vždy vyžadované, aby kupujúci potvrdil, že sa oboznámil a súhlasí s platnými VOP predávajúceho, považujúc ich za súčasť zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim. Proces vystavenia a zaslania objednávky kupujúcim nie je možné zavŕšiť bez vykonania tohto úkonu. Každej objednávke je pridelené evidenčné číslo. Pri komunikácii s predávajúcim a pri úhrade je kupujúci povinný vždy uvádzať aj evidenčné číslo objednávky.

11. Na základe dohody strán a v súlade s VOP je kúpna zmluva medzi stranami uzatvorená ak predávajúci objednávku kupujúceho potvrdí a súčasne ak osobitným e-mailom alebo správou adresovanou kupujúcemu ju akceptuje (t.j. prejaví súhlas s objednávkou) postupom podľa týchto VOP. Predávajúci vykoná akceptáciu objednávky kupujúceho zaslaním e-mailu alebo správy kupujúcemu. V akceptačnej správe predávajúceho bude uvedené „Akceptácia objednávky č. ......“ . Akceptáciou objednávky je medzi stranami uzatvorená kúpna zmluva. Predávajúci je na základe dohody strán a týchto VOP povinný akceptovanú objednávku splniť v lehote podľa spôsobu doručenia objednaného tovaru.

12. Objednávku môže kupujúci odvolať e-mailom doručeným predávajúcemu, ak toto odvolanie dôjde predávajúcemu skôr ako predávajúci odošle akceptáciu objednávky postupom podľa VOP. Márnym uplynutím lehoty na prijatie objednávky (akceptáciu objednávky) predávajúcim bez jej akceptácie sa objednávka automaticky zruší.

13. V prípade ak predávajúci nebude schopný odsúhlasiť - akceptovať objednávku kupujúceho v celom rozsahu (t.j. niektorá z objednaných položiek tovaru nebude dostupná) alebo ak navrhne jej zmenu alebo zmenu podmienok dodania z iných dôvodov, kupujúci bude o tejto skutočnosti informovaný e-mailom alebo iným vhodným spôsobom. Súčasne bude požiadaný o vyjadrenie súhlasu, resp. nesúhlasu so zmenou. Kupujúci je povinný vyjadriť súhlas, resp. nesúhlas v lehote 48 hodín odo dňa oznámenia navrhovanej zmeny. Po túto dobu budú dostupné položky z objednávky kupujúceho rezervované pre kupujúceho. Až akceptáciou (odsúhlasením) predávajúcim navrhovanej zmeny v objednávke zo strany kupujúceho vznikne medzi stranami zmluvný vzťah. V prípade ak kupujúci neodsúhlasí zmenu v uvedenej lehote uvedeným spôsobom, objednávka kupujúceho sa márnym uplynutím uvedenej lehoty považuje za zrušenú v celom rozsahu a návrh predávajúceho na zmenu za neakceptovaný kupujúcim.

14. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim je uzavretá akceptáciou objednávky kupujúceho predávajúcim alebo akceptáciou zmeny objednávky navrhnutej predávajúcim a vykonanej kupujúcim. Z kúpnej zmluvy vznikne predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a plniť povinnosti podľa VOP. Kupujúcemu vznikne z uzatvorenej zmluvy povinnosť predmet kúpy prevziať, zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu a plniť povinnosti podľa zmluvy a VOP.

15. V osobitných prípadoch a pred odoslaním akceptácie si predávajúci vyhradzuje právo vyžiadať si od kupujúceho dodanie ďalších potrebných podkladov, údajov, prípadne vykonať overenie správnosti e-mailovej adresy alebo mobilného čísla kupujúceho. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky kupujúceho požiadať kupujúceho o dodatočnú autorizáciu objednávky alebo totožnosti kupujúceho vhodným spôsobom, ako napríklad v písomnej forme, e-mailom, sms alebo telefonicky. Ak kupujúci nevykoná dodatočnú autorizáciu predávajúcim požadovaným spôsobom a v predávajúcim požadovanej lehote, márnym uplynutím tejto lehoty sa objednávka (pred jej akceptáciou) alebo kúpna zmluva (po akceptácii) zrušuje od počiatku.

16. Ak predávajúci pred alebo po uzatvorení zmluvy zistí tlačovú, systémovú, ľudskú, dodávateľskú či inú chybu ohľadne tovaru, jeho ceny, dostupnosti, množstva alebo možností jeho dodania, ako aj v prípade v prípade vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo ak nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v dohodnutej lehote alebo v cene uvedenej v internetovom obchode alebo z dôvodov vyššej moci, o tejto skutočnosti bude informovať kupujúceho. Predávajúci i kupujúci je v ktoromkoľvek z týchto mimoriadnych prípadov oprávnený pred uzatvorením zmluvy svoju objednávku odvolať/zrušiť (kupujúci), resp. ju odmietnuť (predávajúci). Ak nastane takáto mimoriadna okolnosť po uzatvorení zmluvy, predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy do okamihu dodania tovaru kupujúcemu. Kupujúci je taktiež v uvedenom prípade výskytu tejto mimoriadnej oznámenej okolnosti oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade s VOP a právnymi predpismi. Ak kupujúci už zaplatil kúpnu cenu, táto mu bude vrátená v súlade s právnymi predpismi a VOP. Predávajúci je oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy a/alebo nevydať tovar kupujúcemu aj v prípade ak zistí, že mu v komunikácii boli uvedené alebo poskytnuté nesprávne, neúplné alebo nepravdivé údaje ohľadne kupujúceho, osoby preberajúcej tovar alebo ak hrozí, že v dôsledku správania osoby, s ktorou predávajúci komunikoval môže dôjsť k vzniku škody na strane predávajúceho (napr. podvodné konanie).

17. V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu zmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho.

Článok IV.

Akosť tovaru

1. Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcim dodávať tovar:
- v súlade so špecifikáciami predávajúceho alebo s vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru,
- vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na príslušnom území,
- vyhranený tovar (aut. pohony brán , ...) vybavený návodmi k obsluhe, záručnými listami.

2. Správnosť výberu tovaru, resp. jeho varianty (čo môže mať následne vplyv i na spôsob jeho namontovania, či na cenové ponuky kupujúceho jeho zákazníkom), je vo všeobecnosti zodpovednosťou kupujúceho. Kupujúci nepožaduje od predávajúceho, aby v tejto súvislosti akokoľvek predpokladal potreby kupujúceho.

3. Kupujúci takto tiež berie na vedomie, že napr. v prípade kúpy držiakov skla, na ktoré sa upevňuje sklo inak ako z dolnej strany, existujú 2 možnosti upevnenia skla do držiaka:

a) lacnejšia verzia upevnenia skla len s použitím držiaka s gumičkami bez nutnosti vŕtania do skla,

b) drahšia verzia upevnenia skla použitím držiaka s gumičkami a následnou nutnosťou použitia aj bezpečnostného kolíka s nutnosťou vŕtania do skla.

Verzia b) môže byť vo výslednom štádiu pre kupujúcich drahšia z dôvodu, že pri montáži bude potrebné vŕtať do skla, a teda bude to verzia vo výsledku drahšia. Z dôvodu nutnosti kúpy samotného bezpečnostného kolíka kupujúcim je verzia b) len čiastočne drahšia oproti verzii a).

V prípade, že kupujúci kupuje lacnejšiu verziu a), je si plne vedomý toho, že môže pri montáži alebo pri užívaní dôjsť k zosunutiu skla a jeho prípadnému poškodeniu.

4. Predávajúci nie je povinný osobitne upozorňovať kupujúceho na uvedené. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že predávajúci nebude zodpovedný za akúkoľvek škodu, ktorá v dôsledku zosunutia skla vznikne.

5. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že predávajúci nie je povinný akokoľvek :

a) upozorňovať kupujúceho na rôzne možnosti upevnenia skla na stĺpik;

b) zisťovať kde a v akých podmienkach bude tovar montovaný;

c) zisťovať, či je daný tovar naozaj vhodný na použitie zamýšľané kupujúcim.

6. Ustanovenia tohto článku VOP sa použijú primerane na akékoľvek ďalšie obdobné prípady.

Článok V.

Zákaznícky účet

1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v na webstránke predávajúceho, môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar tiež bez registrácie.

2. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť, ohľadne informácií potrebných na prístup do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.

4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.

5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy alebo týchto obchodných podmienok.

6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwérového a softwérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwérového a softwérového vybavenia tretích osôb.

Článok VI.

Platobné podmienky a dodanie tovaru

1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť nasledovnými spôsobmi:

a) platba v hotovosti do 5.000 eur pri prevzatí tovaru na výdajnom mieste,

b) prostredníctvom elektronického bankovníctva (Tatra banka, Slovenská sporiteľňa, VUB Banka, UniCredit Bank, ČSOB banka, Poštová banka, Sberbank),

c) platba prostredníctvom platobného terminálu pri prevzatí tovaru na výdajnom mieste (platobnou kartou),

d) platba cez internetové rozhranie banky (platobnou kartou on-line: Visa, Visa Electron, Maestro, Master card), pričom príslušná banka si automaticky zapamätá kupujúcim zadané údaje o platobnej karte kupujúceho pre budúce platby,
Comgate

e) na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od kupujúceho prepravca).

2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru. Cena za prepravu tovaru je určená pre každú jednotlivú objednávku v závislosti od počtu položiek v objednávke a od spôsobu a miesta prepravy. Cena za prepravu je vždy osobitne uvedená v objednávke.

3. Vydanie tovaru kupujúcemu je možné len ak je zaplatená kúpna cena a cena prepravy za dodávaný tovar. V opačnom prípade je predávajúci, resp. prepravca oprávnený nevydať tovar a predávajúci nie je v omeškaní s dodaním tovaru. Kupujúci je povinný od prepravcu riadne prevziať tovar v rozsahu predávajúcim akceptovanej objednávky. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru až po úplnom zaplatení kúpnej ceny tovaru, ceny prepravy a následnom prevzatí tovaru.

4. V prípade platby prostredníctvom bankového prevodu postupuje kupujúci podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb.

5. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na bankový účet predávajúceho.

6. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovar nie je zálohou.

7. Tovar je kupujúcemu doručený:

  • na adresu určenú kupujúcim v objednávke

· prostredníctvom výdajného miesta na adresu výdajného miesta, ktorú kupujúci určil.

8. Predávajúci zaisťuje či sprostredkováva nasledujúce spôsoby dodania:

a) osobný odber (na zvolenom výdajnom mieste),

b) zasielanie prepravnou službou,

c) zasielanie kuriérom,

d) zasielanie poštou na adresu či priamo na poštu.

Jednotlivé spôsoby prepravy sú ponúknuté podľa aktuálnej dostupnosti jednotlivých služieb a s ohľadom na kapacitu a dojazdovej možnosti. V prípade zásahu vyššej moci či výpadku informačného systému UMAKOV nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru. Všetky ponúknuté spôsoby prepravy, ich aktuálne podmienky a ceny nájdete TU.

9. Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob prepravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom prepravy.

10. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

11. Predávajúci, prepravná spoločnosť alebo zásielková služba je oprávnená avizovať dodávku tovaru kupujúcemu e-mailom, sms správou alebo inou vhodnou formou (napr. telefonicky). Kupujúci súhlasí s tým, aby predávajúci poskytol kontaktné údaje kupujúceho potrebné na tejto účel prepravnej/špedičnej spoločnosti alebo doručovateľovi. Kupujúci je povinný byť zastihnuteľný na ním uvedenej adrese v čase oznámeného dodania tovaru.

12. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný bez vyzvania preukázať prepravcovi svoju totožnosť prostredníctvom platných dokladov totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas). Z týchto dokladov musí byť zrejmá totožnosť kupujúceho a oprávnenie k prevzatiu tovaru. V prípade ak za kupujúceho preberá tovar jeho zástupca, zástupca je povinný sa okrem dokladu totožnosti preukázať aj relevantnou plnou mocou. V opačnom prípade nemusí byť tovar odovzdaný zo strany predávajúceho/prepravcu, pričom nedôjde k omeškaniu predávajúceho s plnením jeho povinností.

13. Ak kupujúci neoprávnene odmietne prevziať tovar alebo ho opakovane neoprávnene neprevezme, je predávajúci oprávnený si voči nemu uplatniť všetky náklady, ktoré mu v tejto súvislosti vznikli.

14. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný odkontrolovať neporušenosť obalu a kompletnosť dodávky, najmä počet transportných balení (balíkov/zásielok) a zjavné vady tovaru. V prípade akýchkoľvek zjavných vád zistených v súvislosti s prepravou a tovarom je kupujúci povinný tieto bezodkladne, najneskôr do 12 hodín oznámiť prepravcovi i predávajúcemu. Kupujúci je povinný na prepravnom dokumente vyznačiť všetky zjavné poškodenia zásielky a porušenosť obalu. Ak je zistené narušenie obalu zásielky alebo jej obsahu, je kupujúci povinný zásielku od prepravcu/doručovateľa neprevziať. Podpisom preberacieho protokolu kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená. Ak kupujúci nevznesie námietky k nedoručeniu tovaru a nedoručeniu dokladov dodávaných s tovarom v lehote 12 hodín od dodania tovaru, na základe potvrdených dodacích a prepravných listov sa predpokladá , že tovar bol kupujúcemu dodaný riadne, ak sa nepreukáže opak.

15. Poškodenie tovaru oznámi kupujúci predávajúcemu formou e-mailu alebo iným preukázateľným spôsobom. Na dodatočné nahlásenie mechanických poškodení zistiteľných pri prevzatí tovaru nie je možné brať ohľad a tieto nebudú uznané.

16. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Daňový doklad je odoslaný na emailovú adresu kupujúceho.

17. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru po zaplatení celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie a po prevzatí tovar, pričom rozhodujúci je moment kedy sú splnené obe uvedené podmienky. Zodpovednosť za náhodnú skazu, poškodenie či stratu tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

Článok VII.

Odstúpenie od zmluvy

1. Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť v nižšie uvedených prípadoch.

2. Pokiaľ je kúpna zmluva uzatvorená na diaľku (prostredníctvom internetového obchodu) alebo mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, a zároveň ak predávajúci včas a riadne poskytol kupujúcemu informácie o práve odstúpiť od kúpnej zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy vrátane formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy (v súlade s ustanovením § 3 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku) a za súčasného splnenia zákonom vyžadovaných skutočností, má kupujúci podľa zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku právo bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie odstúpiť od kúpnej zmluvy.

3. Lehota na odstúpenie od zmluvy je 14 dní

· okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, ak je predmetom kúpnej zmluvy objednaný tovar, ktorý sa dodáva oddelene

· okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, ak je predmetom kúpnej zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí,

· okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru, ak je predmetom kúpnej zmluvy tovar, ktorý je dodávaný počas vymedzeného obdobia.

4. Kupujúci berie na vedomie, že v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je:

· poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

· predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

· predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

· predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

· predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

· predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

· predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

· vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

· predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softwéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

· predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

· poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

· poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

5. Pre dodržanie lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy musí kupujúci odoslať akékoľvek jednoznačné vyhlásenie vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od kúpnej zmluvy a to v stanovenej lehote podľa ods. 3 článku VII týchto obchodných podmienok.

6. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy poskytovaný predávajúcim. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci na emailovú alebo doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie formulára.

7. Kupujúci, ktorý odstúpil od kúpnej zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Kupujúci nesie náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

8. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.

9. Ak kupujúci zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

10. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

11. Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neopotrebovaný a neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody vzniknuté na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

12. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvo emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, prípadne spôsobom určeným kupujúcim.

Článok VIII.

Reklamačný poriadok

1. Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

2. Kupujúci je oboznámený so skutočnosťou, že predávajúci neskúma v jednotlivých prípadoch montáž nerezových dielcov (interiér a exteriér), pričom s ohľadom na uvedené predávajúci výslovne odporúča nákup tovarov s nasledujúcou špecifikáciou: AISI 304 v prípade interiérových úprav / AISI 316 v prípade exteriérových úprav.

3. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

4. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

5. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

6. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

7. Predávajúci nezodpovedá za prípadné poškodenie, resp. zosunutie výplňového skla po uskutočnenej montáži tovaru.

8. Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod 4 až bod 5 tohto článku VOP) tak, že umiestnil VOP na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si ich prečítať v čase pred odoslaním objednávky.

9. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných predpisov SR a kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho alebo u určenej osoby. Informácie o určených osobách a servisných miestach pre záručný a pozáručný servis sú uvedené na zadnej strane záručného listu alebo ich poskytne predávajúci kupujúcemu na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

10. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok predávajúceho, teda čl. VIII týchto obchodných podmienok. Kupujúci bol riadne oboznámený s reklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv pred uzavretím kúpnej zmluvy tak, že umiestnil tieto obchodné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si v čase pred odoslaním objednávky prečítať ich.

11. Kupujúci má právo uplatniť si počas záručnej doby u predávajúceho zodpovednosť za vady tovaru zakúpeného u predávajúceho, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci.

12. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie tovaru kupujúcim, používanie tovaru v nezodpovedajúcich, resp. nevhodných podmienkach, neodborné zaobchádzanie, zanedbanie starostlivosti o tovar. Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo nevracať za takýto tovar peniaze a právo nezameniť ho za iný tovar. Záruka sa taktiež nevzťahuje na vady na ktoré bol kupujúci v dobe uzatvárania zmluvy predávajúcim upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

13. Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

14. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa dá doručiť predávajúcemu začína dňom doručenia Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu,

15. Predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť reklamované vady tovaru a ešte raz poučí spotrebiteľa o jeho právach. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

16. Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom rozhodnutí doručiť predávajúcemu. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

17. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

18. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

19. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný bezvadný tovar s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

20. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:

a) ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru,

b) ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,

c) ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,

d) ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

e) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,

f) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

g) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

h) ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

i) ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

21. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) odovzdaním opraveného tovaru,

b) výmenou tovaru,

c) vrátením kúpnej ceny tovaru,

d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,

f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

22. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie osobne, prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej služby.

23. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedená informácia o výmene tovaru, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe kúpnej zmluvy a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

24. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa týchto obchodných podmienok nasledujúcim spôsobom:

a) predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo

b) predávajúci vadný tovar vymení.

25. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, predávajúci reklamáciu vybaví odstránením vady.

26. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví reklamáciu jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo

b) v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vrátením kúpnej ceny za tovar.

27. Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát.

28. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

29. Kupujúci pristúpením k týmto obchodným podmienkam potvrdzuje, že sa oboznámil s návodom údržby a starostlivosti nerezových tovarov, ktorý je dostupný na webstránke predávajúceho TU.

Článok IX.

Doručovanie

1. Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty.

2. Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke.

Článok X.

Osobné údaje

1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

2. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len ako „Nariadenie“), predávajúci ako prevádzkovateľ informačného systému bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v rámci predzmluvných vzťahov s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

3. V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia môže predávajúci po doručení objednaného tovaru, resp. služby kupujúcemu, na základe oprávneného záujmu spracúvať osobné údaje kupujúceho aj na účely priameho marketingu a zasielať na e-mailovú adresu kupujúceho informácie o nových tovaroch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch, resp. službách.

4. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

5. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s čl. 5 ods.1 písm. a) a písm. b) Nariadenia, bude osobné údaje kupujúceho získavať výlučne na účel uvedený v týchto VOP.

6. Predávajúci vyhlasuje, že na iné účely ako je uvedené v týchto obchodných podmienkach bude získavať osobné údaje kupujúceho vždy osobitne na adekvátnom právnom základe a zároveň zabezpečí, že sa tieto osobné údaje budú spracúvať a využívať výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu na ktorý boli zhromaždené a nebude ich združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iný účel alebo na účel plnenia kúpnej zmluvy.

7. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:

- svoje identifikačné údaje uvedené v záhlaví týchto VOP, preukazujúce totožnosť predávajúceho,

- kontaktné údaje predávajúceho, resp. zodpovednej osoby predávajúceho,

- účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a právny základ spracúvania osobných údajov,

- že požadované osobné údaje na účely uzavretia kúpnej zmluvy a riadneho vybavenia a doručenia objednávky je kupujúci povinný poskytnúť,

- ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods.1 písm. f) Nariadenia, že oprávneným záujmom, ktorý predávajúci sleduje, je priamy marketing,

- identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar, resp. identifikačné údaje iných príjemcov alebo kategórie príjemcov osobných údajov ak existujú,

- dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie.

8. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Nariadeniu ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

9. Predávajúci v súlade s Nariadením poskytuje kupujúcemu, ktorého údaje spracúva, nasledujúce informácie:

- totožnosť a kontaktné údaje predávajúceho a v príslušných prípadoch zástupcu predávajúceho,

- kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby,

- účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania,

- ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods. 1 písm. f), oprávnené záujmy, ktoré sleduje predávajúci alebo tretia strana,

- okruh príjemcov, alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú,

- v relevantnom prípade informáciu o tom, že predávajúci zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii,

- dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie,

- informácie o existencii práva požadovať od predávajúceho prístup k jeho osobným údajom a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu ako aj práva na prenosnosť údajov,

- právo podať sťažnosť dozornému orgánu,

- informácie o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je kupujúci povinný poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov,

- existenciu automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania.

10. Kupujúci má právo získať od predávajúceho kópiu osobných údajov, ktoré sa spracovávajú a k nej má právo získať aj všetky vyššie uvedené informácie. Za akékoľvek ďalšie kópie o ktoré kupujúci požiada môže predávajúci účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom na vyhotovenie kópie.

11. Ak kupujúci uplatní svoje právo podľa bodu 10 tohto článku VOP písomne alebo elektronicky a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo podľa bodu 10 tohto článku VOP, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto Nariadenia.

12. Kupujúci má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak kupujúci namietne takéto spracúvanie, predávajúci ukončí spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu odo dňa doručenia takejto námietky predávajúcemu a osobné údaje dotknutého kupujúceho sa na takéto účely už nesmú a nebudú spracúvať.

13. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

14. Predávajúci prijme vhodné opatrenia s cieľom poskytnúť kupujúcemu všetky informácie uvedené v bode 9 v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, jasne a jednoducho formulované. Predávajúci poskytne informácie elektronicky alebo v súlade s Nariadením inými prostriedkami, na ktorých sa s kupujúcim dohodne.

15. Informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti kupujúceho, poskytne predávajúci kupujúcemu bez zbytočného odkladu, v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.

16. Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že z titulu plnenia uzavretej zmluvy sa pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhom príjemcov, a to prepravcovi tovaru, zvolenému podľa článku VI bod 8 týchto VOP.

Článok XI.

Informácia o možnosti spotrebiteľa

obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov

1. Vážený zákazník, ako spotrebiteľ máte právo obrátiť sa na nás (ako Predávajúceho) so žiadosťou o nápravu, ak nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu alebo ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva.

2. Ak na Vašu vyššie uvedenú žiadosť o nápravu odpovieme zamietavo alebo na ňu neodpovieme do 30 dní odo dňa jej odoslania, máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov.

3. Výklad pojmov pre účely tohto článku VOP a pre účely alternatívneho riešenia sporov:

a. alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z. z., ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu,

b. stranami sporu sú spotrebiteľ, ktorý podal návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, a predávajúci, proti ktorému návrh smeruje,

c. orgánom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia,

d. subjektom alternatívneho riešenia sporov je orgán alternatívneho riešenia sporov uvedený vyššie a ďalej oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (jedná sa o právnickú osobu založenú alebo zriadená na ochranu spotrebiteľa, komoru zriadenú zákonom alebo záujmové združenie). Aktuálny zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR – http://www.mhsr.sk/ .

4. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

5. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa odseku 4 odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

6. Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

7. Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty alternatívneho riešenia sporov, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Na ustanovenia zmluvy, ktoré zaväzujú spotrebiteľa podať návrh na vopred určený subjekt alternatívneho riešenia sporov, sa neprihliada.

8. Návrh musí obsahovať:

a. meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,

b. presné označenie predávajúceho,

c. úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,

d. označenie, čoho sa spotrebiteľ domáha,

e. dátum, kedy sa spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s predávajúcim bol bezvýsledný,

f. vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

9. K návrhu spotrebiteľ priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.

10. Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže spotrebiteľ využiť formulár, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 k zákonu č. 391/2015 Z. z. a ktorý je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva hospodárstva SR a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

11. Bližšie informácie o alternatívnom riešení sporov sú uvedené v zákone č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie je taktiež možné získať na ktoromkoľvek inšpektoráte SOI alebo u subjektov alternatívneho riešenia sporov zapísaných v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.

12. Platforma alternatívneho riešenie sporov prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu je dostupná na tomto odkaze: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage .

13. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Článok XII.

Záverečné ustanovenie

1. Všetky dohody medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 písm. n) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

3. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozloženie stránky, fotiek, filmov, grafik, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, patrí predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.

4. Rozhodným právom pre právny vzťah zmluvných strán upravený týmito VOP je právo Slovenskej republiky.

5. VOP sú platné a zaväzujú odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho a je možné do nich nahliadnuť aj v sídle predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia ich rušiť, meniť, upravovať alebo nahrádzať novými s tým, že na uzatvorené zmluvy sa vzťahujú VOP platné v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy. Zaslaním objednávky a odkliknutím súhlasu so znením VOP na web stránke predávajúceho kupujúci potvrdzuje, že sa s VOP oboznámil a súhlasí s nimi, považujúc ich za súčasť zmluvného vzťahu.

6. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwérové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením alebo účelom.

7. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe.

8. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

9. Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosti dňom ............... a použijú sa na objednávky doručované predávajúcemu cez web stránku po tomto dátume.


Príloha č. 1

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

PREDÁVAJÚCI:

Obchodné meno:

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

so sídlom:

kontaktné údaje:

email:

telefón:

www:

KUPUJÚCI:

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

emailová adresa spotrebiteľa ..............

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od kúpnej zmluvy, predmetom, ktorej bolo dodanie tovaru : ..............

Dátum objednania tovaru /dátum prijatia tovaru* ..............

Odstúpením od kúpnej zmluvy spotrebiteľ vracia predávajúcemu zakúpený tovar, pričom náklady spojené s vrátením tovaru znáša spotrebiteľ.

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

V.............. dňa ..............

* Nehodiace sa prečiarknite.

Tradícia už viac ako 30 rokov
Široká sieť predejní
99% produktov skladom
Rýchle doručenie tovaru skladom

Umakov - Ponúkame polotovary pre nerezové, sklenené a hliníkové zábradlia,kované brány. Bránové komponenty pre posuvné samonosné, kolieskové a krídlové brány a ich pohony. Schody, prístrešky, presklenia a konštrukcie pre fotovoltiku. Všetko v najvyššej kvalite a za výhodné ceny.

2024 © Umakov • Všetky práva vyhradené