+421 51 488 19 00

Po-Pia 7.30 - 16.00

logo
0

Kategórie

OBCHODNÉ, PLATOBNÉ, DODACIE A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

UMAKOV Group, a. s.
Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava, IČO: 52685691, IČ DPH: SK2121107241, DIČ: 2121107241
prevádzka: Hornádska 337, 053 42 Krompachy
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 7018/B
tel.: +421 51 7911 491, GSM +421 905 681 337  www.umakovshop.com, www.umakov.sk

Bankové spojenie:
Fio banka a.s.
IBAN: SK15 8330 0000 0022 0099 9663
Swift: FIOZSKBA

1.)    Všeobecné ustanovenia:

a)    Kupujúci vytvorením objednávky akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie je v zmluve stanovené inak.
Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a jeho zákazníkov (kupujúcich) a vo svojom aktuálnom znení tvorí obsah kúpnej zmluvy, resp. je jej neoddeliteľnou súčasťou.
b)    Pokiaľ nie je medzi účastníkmi dohodnutá kúpna zmluva v písomnej forme, dodá predávajúci tovar na základe elektronickej objednávky vyhotovenej na stránke www.umakovshop.com.

2.)    Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy sú iba položky uvedené v kúpnej zmluve – objednávke (ďalej iba tovar). Váhy, rozmery, kapacita, ceny, výkony a ostatné údaje (texty, poznámky, .... ) obsiahnuté na stránkach www.umakovshop.com, www.umakov.sk, katalógoch, prospektoch, CD nosičoch a iných tlačivách sú nezáväzné údaje, pokiaľ neboli v zmluve výslovne uvedené ako záväzné.
Bežné tolerancie sú  +- 5%  (rozmerové, dĺžkové, množstevné, dovolená množstevná odchýlka pri odbere celých balení, ....  )

Predávajúci sa zaväzuje, že bude svojim odberateľom dodávať:
-    tovar v súlade so špecifikáciami predávajúceho alebo s vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru
-    vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na príslušnom území
-    vyhranený tovar (aut. pohony brán , ...) vybavený návodmi k obsluhe, záručnými listami.

Správnosť výberu tovaru, resp. jeho varianty (čo môže mať následne vplyv i na spôsob jeho namontovania, či na cenové ponuky kupujúceho jeho zákazníkom), je vo všeobecnosti zodpovednosťou kupujúceho.  Kupujúci nepožaduje od predávajúceho, aby v tejto súvislosti akokoľvek predpokladal potreby kupujúceho.
 
Kupujúci takto tiež berie na vedomie, že napr. v prípade kúpy držiakov skla, na ktoré sa upevňuje sklo inak ako z dolnej strany, existujú 2 možnosti upevnenia skla do držiaka:
a) lacnejšia verzia upevnenia skla len s použitím držiaka s gumičkami bez nutnosti                 vŕtania do skla,
b) drahšia verzia upevnenia skla použitím držiaka s gumičkami a následnou nutnosťou         použitia aj bezpečnostného kolíka s nutnosťou vŕtania do skla.
 
Verzia b) môže byť vo výslednom štádiu pre kupujúcich (resp. pre ich zákazníkov) drahšia z dôvodu, že pri montáži bude potrebné vŕtať do skla, a teda bude to verzia vo výsledku drahšia napr. pre prípadného zákazníka kupujúceho. Z dôvodu nutnosti kúpy samotného bezpečnostného kolíka kupujúcim je verzia b) len čiastočne drahšia oproti verzii a). 

V prípade, že kupujúci kupuje lacnejšiu verziu a), je si plne vedomý toho, že môže pri montáži alebo pri užívaní dôjsť k zosunutiu skla a jeho prípadnému poškodeniu.
 
Predávajúci nie je povinný osobitne upozorňovať kupujúceho na uvedené. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že predávajúci nebude zodpovedný za akúkoľvek škodu, ktorá v dôsledku zosunutia skla vznikne. 
 
Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že predávajúci nie je povinný akokoľvek :
a) upozorňovať kupujúceho na rôzne možnosti upevnenia skla na stĺpik;
b) zisťovať kde a v akých podmienkach bude tovar montovaný;
c) zisťovať, či je daný tovar naozaj vhodný na použitie zamýšľané kupujúcim.
 
Uvedené sa obdobne použije i na iné podobné prípady.
 
 
3.)    Miesto plnenia

Miestom plnenia je sklad, predajné miesto predávajúceho. Pri osobnom odbere tovaru je kupujúci povinný v sklade predložiť doklad o úplnom zaplatení tovaru.
Pri odbere tovaru inou osobou ako kupujúci je odoberajúca osoba povinná sa preukázať splnomocnením kupujúceho, vystaveným na jeho meno a platným občianskym preukazom poverenej osoby.
Kupujúci musí vopred informovať predávajúceho o tejto skutočnosti a musí byť v čase odberu v telefonickej dostupnosti pre prípadné overenie splnomocnenia. Predávajúci má právo v prípade pochybností odmietnuť vydať tovar splnomocnenej osobe a prípadné náklady takto vzniknuté plne hradí kupujúci (dopravné náklady, skladné, manipulačné, ......

4.)    Objednávanie tovaru, uzatvorenie zmluvy
a)    Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom určených údajov a náležitostí. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy.
K uzavretiu kúpnej zmluvy sa nevyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim, zmluva potom vzniká samotným dodaním tovaru. Predávajúci si môže v niektorých, hlavne cenovo náročnejších prípadoch vyhradiť vznik zmluvy potvrdením objednávky.
b)    Predávajúci je v závislosti na charaktere obchodu  (množstvo tovaru, výška ceny, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.), vždy oprávnený žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom, napríklad telefonicky či písomne. Ak odmietne predávajúci objednávku požadovaným spôsobom autorizovať, považuje sa objednávka za neplatnú.
c)    Ak je medzi účastníkmi uzatvorená dlhodobá rámcová písomná kúpna zmluva, elektronická objednávka uzatvorenú zmluvu bližšie špecifikuje a konkretizuje a je jej neoddeliteľnou súčasťou.
d)    Zákazníci s ktorými je uzatvorená písomná kúpna zmluva používajú výhody dohodnuté pri podpise zmluvy, resp. jednostranne ponúknuté predávajúcim po uzatvorení zmluvy, resp. po registrácií a následnom pridelený individuálneho zvýhodneného cenníkom na www.umakovshop.com
e)   Tovar je rezervovaný pre odberateľa len v prípade úhrady dobierkou, platobnou kartou, online platobným terminálom alebo osobným odberom na predajni. V prípade platby zálohovou faktúrou nie je možné garantovať skladovú dostupnosť objednaného tovaru v období medzi objedaním a pripísaním úhrady zálohovej faktúry na účet dodávateľa, tovar teda nie je rezervovaný pre odberateľa.

Kupujúci sa zaväzuje predchádzať akejkoľvek ujme, ktorá mu môže vzniknúť v súvislosti s dodaním či nedodaním tovaru na základe jeho objednávky.
Tento záväzok kupujúceho zahŕňa okrem iného aj jeho povinnosť zdržať sa zaviazania sa voči tretím osobám (pokiaľ ide o zaviazanie sa kupujúceho dodať alebo zamontovať ďalej tovar dodaný predávajúcim v určitom termíne), a to až do doby, keď kupujúci po prehliadke tovaru, prevezme tovar od predávajúceho bez vady a výhrad.
Ak kupujúci poruší túto povinnosť, berie na vedomie, že predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za ujmu, ktorá v dôsledku jej porušenia vznikne kupujúcemu.
5.)    Cena a platba

Ceny uvedené na WWW stránkach UMAKOV Group a.s., www.umakovshop.sk (.com) sú platné v okamžiku objednania. Ceny uvedené v tlačenom cenníku sú orientačné a nezáväzné.
Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb, k zmenám výrobným, technologickým, tvarovým, rozmerovým, inovačným, ... k zmenám cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok u výrobcov a ostatných dodávateľoch tovaru.
               Predávajúci si vyhradzuje právo na opravu ceny tovaru pred jeho odoslaním, ak zistí, že tovar bol ponúkaný za chybnú cenu. V takom prípade musí zákazníka o správnej cene informovať a ten musí s úpravou ceny súhlasiť. V opačnom prípade nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy a objednávka bude predávajúcim stornovaná.
Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú zaplatením celej kúpnej ceny za dodaný tovar na účet predávajúceho alebo zaplatením v hotovosti v pokladni predávajúceho. V prípade nedodržania akejkoľvek platovej doby je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu poplatky z predĺženia z hodnoty v čas nezaplatenej čiastky vo výške 0,5 % za každý deň predĺženia.
Predávajúci si vyhradzuje uplatniť vlastnícke právo na tovar až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.
               Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je zároveň aj daňovým dokladom. Prevzatie tovaru kupujúcim je zásadne možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
K cene tovaru je pripočítaná cena dopravy. Aktuálny cenník dopravy je zverejnení na www.umakovshop.sk.
              Pri platbe kreditnou resp. debetnou kartou si predávajúci vyhradzuje právo na navýšenie ceny z dôvodu bankových poplatkov.
              V prípade požiadavky odberateľa na vyskladnenie aj nekompletnej objednávky, je doprava účtovaná na každú zásielku samostatne.

Pri doručení tovaru na dobierku preberá hotovosť od zákazníka prepravca. Platba dobierky prepravcovi pomocou platobnej karty nie je možná.

6.) Dodacia doba, dopravné podmienky, poštovné, balné

Dodacia doba začína plynúť od nasledujúceho dňa po doručení  záväznej objednávky za podmienky dodania  všetkých podkladov, ktoré sú potrebné pre vybavenie dodávky. Kupujúci má možnosť výberu miesta dodania (pobočka, resp. na uvedenú adresu) ako aj možnosť výberu dodania obvykle do 2 prac. dní prepravnou službou. Termín dodania začína plynúť po vyexpedovaní tovaru (dodaní tovaru prepravcovi) o čom je kupujúci informovaný odoslanou SMS správou. V prípade platby zálohovou faktúrou je tovar expedovaný až po prijatí úhrady na účet dodávateľa.

Predávajúci poskytne dopravu zdarma ak zákazník odoberie  štandardný tovar nad 180€ s DPH, tovar vylúčený z dopravy zdarma je napr. tovar dĺžky nad 1,2m, krehký tovar, sklo a pod.
  Z dopravy zdarma je vylúčený hlavne sortiment hutného materiálu (nerezové trubky, hladká oceľ, ..), drevoplasty, polykarbonáty, kováčske uhlie, sortiment pletív a jeho príslušenstva, tabuľové sklo, krehký tovar, u ktorého je nutné dodatočné balenie.
  Finálne výrobky, Garážové brány, ATYPY sú naceňované individuálne
  Za prípadné delenie materiálu (rezaním, strihaním) bude účtovaný poplatok (kat. č. Delenie-...)
  V prípade zaslania tovaru na nevratnej drevenej palete kat. č. Q4/03-800x1200 bude účtovaná v plnej výške.
  Kupujúcemu bude vrátená cena za túto paletu iba v prípade jej osobného odovzdania na pobočke, z ktorej mu paleta bola účtovaná.
  V prípade špecifických požiadaviek na balné bude účtovaný príplatok (kat. č. M), ako aj na iné dodatočné požiadavky.

Dodávateľ nezabezpečuje dopravu tabuľového skla!
Kupujúci si tabuľové sklo môže prevziať na pobočke, príp. po dohode zabezpečiť vlastnú prepravu.


      Ak sa jedná o dôležitú objednávku, vyžiada si kupujúci od predávajúceho písomné potvrdenie objednávky.
Štandardne kupujúcemu z web stránky príde mailom informácia o objednávke. V prípade, že si kupujúci objednal tovar, ktorý nie je skladom (na www.umakov.sk je pri každej položke informácia o množstve na danej pobočke) štandardne termín dodania sa predlžuje, max. však o 10 dní. Ak objednaný tovar v bežnom množstve nebude možné dodať do 10 prac. dní, oznámi predávajúci predpokladaný termín dodania s zľavou z maloobchodnej ceny, resp. ponúkne iný porovnateľný výrobok. V tomto prípade si však vyžiada súhlas kupujúceho. Dodacia lehota sa považuje za plnenú včas, ak tovar bude pripravený na mieste plnenia k predaniu najneskôr posledný deň dohodnutej alebo dodatočne dohodnutej dodacej doby.
Ak nie je predávajúci schopný do 30 kalendárnych dní odoslať skladový tovar odberateľovi (dodať k preprave k prvému prepravcovi), je povinný vrátiť bez zbytočných zdržaní všetky finančné prostriedky vynaložené odberateľom k aktuálnej objednávke – kúpnej zmluve na jeho účet.
Kupujúci je povinný tovar od prepravcu riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek nedostatkov okamžite ich oznámiť prepravcovi a spísať s prepravcom záznam o poškodení zásielky. Faktúra a daňový doklad sú priložené.
7.) Záruka, servis

Záručná doba začína plynúť odo dňa predania tovaru kupujúcemu alebo konečnému užívateľovi pri predaji. Predávajúci poskytuje záruku za kvalitu a úplnosť dodávky.
Tovar je dodávaný so zárukou 24 mesiacov, ak nie je na daný tovar iný záručný termín. Na tovar ošetrený základnou vrstvou farby a na plochy bez povrchovej úpravy sa záruka na povrchovú úpravu nevzťahuje.

Záruka sa nevzťahuje na prípady zosunutia skla po montáži.

Ak súčasťou dodávky sú sklenené časti predávajúci garantuje ich jednotnú farebnosť iba pri dodávke v jednom (spoločnom termíne). Pri viacetapovej dodávke, resp. výmene, ako aj reklamácií skla môže dochádzať k farebným odchýlkam ktoré kupujúci akceptuje. Záruka u sklenených častí sa nevzťahuje na celistvosť zabudovaných skiel, ktoré sú poškodené mechanicky, zlou statikou stavby ("sadnutím" stavby), nedodržiavaním návody na údržbu, nezrealizovaním úprav a odporúčaní, ktoré by predišli jeho poškodeniu.

Záruka sa môže skrátiť, resp. predávajúci neuzná reklamácie, ak kupujúci alebo užívateľ tovaru neudržiaval ho podľa pokynov predávajúceho, uviedol nesprávne informácie a údaje /napr. skladbu, stabilitu kotviaceho podkladu, ...../, nedodržal dohodnuté podmienky /napr. stavebné rozmery, zrealizoval vopred nedohodnuté úpravy, zmenil alebo rozšíril účel používania diela alebo častí, ....).

Ak zistí kupujúci pri preberaní tovaru chyby, musí tieto skutočnosti okamžite nahlásiť vždy písomne a doporučene, bez zbytočného zdržovania.

Reklamácie sa riadia reklamačným poriadkom a predávajúci je povinný vybaviť  reklamáciu do 30 dní odo dňa jej doručenia.
V prípade reklamácie zákazník hradí v plnej výške náklady na dopravu reklamovaného tovaru. Reklamovaný tovar je spätne odoslaný zákazníkovi zmluvným prepravcom.
Pri neodôvodnenej reklamácii je zákazník povinný uhradiť všetky náklady spojené s reklamáciou tovaru.
V prípadoch ak predmetom reklamácie je tovar, ktorý je importovaný zo zahraničia lehota na vybavenie reklamácie je najviac 60 dní od dňa jej prijatia.
8.)    Spotrebný materiál nespĺňa charakter ochranných pomôcok.

9.)    Ochrana osobných údajov a upozornenie na používanie súborov "cookie"

Všetky údaje, ktoré zákazník uvádza, podliehajú ustanoveniam z.č. 122/2013 Zb. z., Zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších noviel. Prevádzkovateľ týchto stránok (ktorý je zároveň prevádzkovateľom elektronického obchodu) je správcom a súčasne spracovateľom osobných údajov v zmysle vyššie uvedeného zákona. Tieto stránky obsahujú platné identifikačné údaje prevádzkovateľa elektronického obchodu a aktualizovaný zoznam kontaktov pre styk so zákazníkmi. Nakladanie s osobnými údajmi zákazníkov sa riadi 428/2002 Zb. z., Zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších noviel a ostatnými právnymi predpismi platnými na území SR. Zákazník svojim slobodným rozhodnutím (stlačením tlačítka „Potvrdiť“) dáva najavo, že si je vedomí všetkých vyššie uvedených skutočností a súhlasí s dalším spracovaním svojich osobných údajov pre účely obchodnej činnosti prevádzkovateľa týchto stránok.

Táto webová stránka používa súbory „cookie“ na zlepšenie skúsenosti používateľov s touto webovou stránkou a zabezpečenie svojho efektívneho chodu. Súbory „cookie“ obsahujú malé množstvo informácií a sťahujú sa do vášho počítača alebo iného zariadenia prostredníctvom servera webovej stránky. Váš webový prehliadač potom pošle tieto súbory „cookie“ späť na webovú stránku pri každej nasledujúcej návšteve, aby vás dokázala identifikovať a zapamätať si Vaše používateľské preferencie.
Pri každom použití tejto webovej stránky sa môžu získavať informácie použitím súborov „cookie“ a iných technológií. Používaním tejto stránky súhlasíte s naším používaním súborov „cookie“, ako je to popísané v tomto upozornení.
Máte možnosť vymazať všetky súbory cookie uložené vo vašom počítači a takisto môžete všetky prehliadače nastaviť tak, aby zablokovali ich tvorbu a ukladanie. V takomto prípade však budete nútený manuálne prestavovať vaše nastavenie pri každej návšteve tejto stránky.

Prevádzkovateľ je oprávnený posielať osobné údaje zákazníkov v rozsahu údajov o zakúpenom tovare a e-mailových adries, použitých v rámci nákupov na stránkach e-shopu, prevádzkovateľovi portálu Heureka.sk za účelom generovania a zasielania dotazníkov spokojnosti s nákupom v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Prevádzkovateľ portálu Heureka.sk je voči nášmu e-shopu v postavení spracovateľa osobných údajov v zmysle § 8 zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Zasielanie e-mailových adries  a údajov o zakúpenom tovare sa týka všetkých zákazníkov, ktorí nevyjadrili svoj nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení v zmysle § 62odst. 3 zák. č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a je robené po každom nákupe na internetovom obchode. Prevádzkovateľ portálu Heureka.sk je oprávnený poskytnutú e-mailovú adresu a údaje o zakúpenom tovare použiť výhradne za účelom vygenerovania a zaslania dotazníku spokojnosti, v zmysle Podmienok programu Overené zákazníkmi, dostupných na adrese https://www.heurekashopping.sk/resources/attachments/p0/61/obchodne-podmienky-overene-zakaznikmi-heurekask-2016.pdf. Prevádzkovateľ portálu Heureka.sk poskytnuté e-mailové adresy a údaje o zakúpenom tovare uchováva po dobu, po ktorú je naša spoločnosť zaradená do programu Overené zákazníkmi, alebo po dobu, kedy zákazník vyjadrí svoj nesúhlas so zaslaním obchodných oznámení voči nášmu e-shopu alebo priamo voči prevádzkovateľovi portálu Heureka.sk k čomu je mu poskytnutá možnosť v každom jednotlivom dotazníku.“

10.)            Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky vtedy, pokiaľ nie je medzi účastníkmi písomne dohodnuté niečo iné.
Pri trvalom zmluvnom vzťahu (pokiaľ je písomne uzatvorená rámcová kúpna zmluva) má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy, ak dôjde po podpise zmluvy k podstatnej zmene podmienok.
Pri odoslaní objednávky po dni, v ktorom  došlo k zmene podmienok, platí, že so zmenou súhlasí. Odstúpenie je platné okamžikom jeho doručenia predávajúcemu, nevzťahuje sa však na zásielku už dodanú dopravcovi.
Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj v deň odoslania objednávky platnou výškou ceny objednaného tovaru (vrátane prípadných expedičných a dopravných nákladov) uvedenou v cenníku na internetovej stránke, pokiaľ nie je dokázateľne dohodnuté inak.
Odoslanou objednávkou (návrhom kúpnej zmluvy) je kupujúci v dobe stanovenej k dodaniu tovaru neodvolateľne viazaný. Účastníci  sa v zmysle obchodného zákona dohodli, že pokiaľ nie je podmienkami výslovne stanovené inak riadia sa ich práva a povinnosti obchodným zákonníkom.

 
Výklad pojmov, vysvetlivky


A - Dostupnosť tovaru

Nezáväzne sa dá dostupnosť tovaru určiť z www.umakovshop.com (kliknutím na konkrétny tovar) , resp. v tlačených materiáloch podľa značenia (symbolu) v stĺpci označeného nákupným košíkom.
-okamžite dostupný tovar: „fajka“ znamená, že výrobky sú bežne držané skladom na každej pobočke - možnosť okamžitého odberu.
-dostupný tovar: symbol „ prázdny “ znamená, že výrobky sú držané v min. množstve V centrálnom sklade SK Krompachy. Tovar  nie je bežne držaný na pobočkách, ale môže  byť v obmedzenom množstve. Dodací termín závisí na počte kusov, spôsobe odberu,... , termín dohodou
-tovar na objednávku: symbol „ telefón“ znamená, že výrobky sa vyrábajú iba na objednávku, na základe odsúhlasenej cenovej ponuky (bežne 2 až 3 týždne)
Dodacie termíny spoplatňovaných služieb:
- povrchová úprava (zinkovanie, farba, patina, … ) cca týždeň
- spracovanie úplného rozpisu polotovarov (brána, plot, zábradlie, schodisko,  ...)    do 2 dní
- spracovanie výkresovej dokumentácie cca týždeň
- výroba na objednávku, atypy, … sa vyrábajú na základe odsúhlasenej cenovej ponuky.
  Ponuka je platná  týždeň a obsahuje všetky ďalšie informácie (platobné, dodacie podmienky, ........)
Dodací termín je možné zmeniť na základe dohody, príplatkov resp. zliav.

B - Vyobrazenie a označenie tovaru v katalógoch

- Skutočnú veľkosť tovaru je nutné posudzovať podľa rozmerov.
- Každý tovar sa jednoznačne identifikuje katalógovým číslom, ktoré je nutné uvádzať v objednávke, dopyte na cenu (predídeme tak možným nedorozumeniam).
- Materiál a povrchová úprava tovaru je zvyčajne obsiahnutá v názve výrobku (napr. držiak výplne-antikor AISI 304, madlo buk nelakovaný, umývadlo-umelecká liatina, ...).
Ak v názve nie je uvedený materiál a povrchová úprava ide o zvárateľnú oceľ bez úpravy (napr. elementy hroty, zdobené pásoviny, tyče kované, …), pričom niektoré tovary môžu mať aj povrchovú úpravu.
V propagačných materiáloch (tlačených, www.umakovshop.com) je názov tovaru v názve príslušnej sekcie a povrchová úprava je značená symbolmi:
Fe: zvariteľná oceľ bez  ďalšej úpravy                                             black: čierna farba, základná vrstva
Zn: pozinkovaná oceľ bez ďalšej úpravy                                         patina Bl: patina modrá
PVC: plast                                                                                             patina Cu: patina medená
Al: hliník                                                                                               patina Au: patina zlatá
Ms: mosadz                                                                                        patina Ag: patina strieborná
                                                                                                            patina Gr: patina zelená
                                                                                                      

logo  – výrobok pre vlastné skompletovanie so zvýhodnenou cenou, foto je ilustračné, dodáva sa v demonte.

C- Merné jednotky, tolerancie

- Ak nie je uvedené inak tovar sa dodáva v kusoch. Niektorý tovar môže byť dodávaný v:
pároch (napr. kľučky, štítky, ...),
zostavách (pohony, bránové príslušenstvo, ...),
kg (kováčske uhlie, hutný materiál, …)
metroch (zdobené tyče, madlá, profily, …), pričom dĺžky sú uvedené pri katalóg. čísle.
  Dĺžka L 3000+ znamená, že tovar je dodávaný vo voľných dĺžkach s možný 10% prebytkom, (napr. pre  L 3000+ je to dĺžka od 3000 do 3300 mm).
Tovar je možné osobne odobrať aj v 6m dĺžkach iba ak je to možné, a to iba na základe vopred dohodnutých podmienkach
- bežné tolerancie sú  +- 5%  (rozmerové, množstevné: dovolená odchýlka pri baleniach, ... ).
- dodávateľ si vyhradzuje právo k zmenám výrobným, technologickým, tvarovým, rozmerovým,  …
Vyobrazenie tovarov v niektorých prípadoch môže byť ilustratívne.
Všetky tieto zmeny budú aktualizované na www.umakovshop.com, a preto môže dôjsť k  rozdielom v skôr tlačených propagačných materiálov.

 
Reklamačný poriadok

Článok I
Právo na uplatnenie reklamácie
Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru vada, má spotrebiteľ právo vadu reklamovať pre rozpor so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou. Túto vadu reklamuje okamžite a neodkladne, teda ihneď po jej zistení.   Pre správne posúdenie reklamácie je nutné, aby spotrebiteľ po zistení vady tovar uz ďalej  nepoužíval, aby reklamovaný tovar bol čistý, kompletný a v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami.
Spotrebiteľ je povinný pri používaní tovaru dodržiavať okrem všeobecne známych pravidiel, rovnako aj podmienky stanovené pre používanie tovaru v záručnom liste alebo návodu na použitie, užívať a ošetrovať tovar v súlade s jeho prirodzenou životnosťou a ďalej nesmie porušiť plomby, ak je tovar zaplombovaný.

Článok II
Miesto uplatnenia reklamácie
Spotrebiteľ uplatňuje reklamáciu v reklamačnom oddelení ktorejkoľvek prevádzky predávajúceho s ohľadom na predávaný sortiment.
Ak je v záručnom liste uvedený podnik určený k vykonaniu opravy, ktorý je v mieste prevádzky predávajúceho alebo v mieste pre spotrebiteľa bližšom a spotrebiteľ nemieni od spotrebiteľskej kúpnej zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny, uplatní právo na opravu u podniku určeného k vykonaniu opravy. Tým uplatnil právo zo záruky.
Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (pokladničný blok). Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale zákazník ho stratil. V takom prípade sa reklamácia musí prijať, pričom sa na tovar poskytne 24-mesačná záruka, nie však dlhšia, hoci takáto dlhšia záručná doba mohla byť vyznačená v stratenom záručnom liste.


Článok III
Zodpovednosť predávajúceho
Pri predaji tovaru predávajúci zodpovedá za to, že tovar je v súlade so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou, t.j. že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonanej reklamy očakávané, príp. akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám, právnym predpisom, je v určenom zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pri použití veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.
Ak tovar pri prevzatí spotrebiteľom má vady, je v rozpore so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou.
Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi za vady, ktoré sa prejavujú ako rozpor so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou po prevzatí tovaru v záručnej dobe.
Predávajúci nezodpovedá za rozpor so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou, ak
-    spotrebiteľ vadu tovaru spôsobil sám,
-     spotrebiteľ pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel,
-    reklamácia spotrebiteľa odporuje povahe tovaru, hlavne uplynutiu doby trvanlivosti tovaru,
-    sa preukáže, že ide o rozpor so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou.
Predávajúci nezodpovedá za vady:
-     pre ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru,
-     ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru, jeho nesprávnym či nadmerným používaním, nesprávnou údržbou a servisom, alebo po uplynutí doby životnosti tovaru,
-     spojené s porušením ochrannej plomby na tovare,
-     spôsobené zásahom neoprávnenej osoby na tovar alebo jeho súčasť.
O prijatej reklamácii sa musí zákazníkovi vystaviť doklad s uvedením dátumu, kedy sa reklamácia
uplatnila, aký tovar je reklamovaný, kedy a kde bol reklamovaný tovar zakúpený, cenu, za akú bol tovar zakúpený.
Ak spotrebiteľ reklamuje vady tovaru, je zamestnanec reklamačného oddelenia povinný reklamáciu riadne preveriť a rozhodnúť o jej vybavení ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto trojdennej lehoty k rozhodnutiu o reklamácii sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
V prípadoch ak predmetom reklamácie je tovar, ktorý je importovaný zo zahraničia lehota na vybavenie reklamácie je najviac 60 dní od dňa jej prijatia.
Ak nie je spotrebiteľ spokojný s vybavením reklamácie, privolá zamestnanec, ktorý reklamáciu vybavoval, príslušného vedúceho, ktorý znovu celú situáciu posúdi a nájde prijateľné riešenie.


Článok IV
Lehoty na uplatnenie reklamácií
Predávajúci zodpovedá za vady nepotravinárskeho tovaru po dobu 24 mesiacov od prevzatia veci spotrebiteľom, ak na tovare, jeho obale, návode alebo záručnom liste nie je uvedená dlhšia doba. V záručnom liste určí predávajúci podmienky a rozsah tejto dlhšej záruky. Ak výrobca (dodávateľ predávajúceho) poskytuje na svoje výrobky dlhšiu záručnú dobu ako 24 mesiacov, predávajúci nesmie túto dobu skrátiť, aj keď sa to týka len niektorej súčiastky veci.
Ak ide o použitú vec, kupujúci sa s predávajúcim môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej ako 12 mesiacov.
Predávajúci nebude vydávať záručné listy, ak o to nepožiada spotrebiteľ. Na žiadosť spotrebiteľa je predávajúci povinný vydať záručný list. Ak to umožňuje povaha veci, postačí namiesto záručného listu vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe tovaru. Spotrebiteľovi sa vysvetlí, že k vybaveniu reklamácie postačuje doklad o kúpe.
Predávajúci bude vydávať záručné listy v prípade dlhších záručných dôb než 24 mesiacov poskytovaných na vlastné výrobky a pri predávaných tovaroch, kde záručný list k výrobku pribalil dodávateľ.
Záručný list obsahuje obchodné meno a sídlo predávajúceho, obsah záruky, rozsah a podmienky záruky, dĺžku záručnej doby, údaje potrebné na uplatnenie reklamácie. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky. Obsah, rozsah a podmienky záruky znamená:
-     na ktoré vlastnosti tovaru sa poskytuje dlhšia záručná doba (môžu to byť len niektoré vybrané vlastnosti, nemusí to byť nevyhnutne výrobok ako celok),

-     aké plnenie poskytne predávajúci (ak sa vada v poskytnutej záručnej dobe vyskytne - môže sa dohodnúť napr.  na vrátení zaplatenej kúpnej ceny alebo na výmene za bezvadný tovar),

-    aké doklady musí kupujúci pri uplatnení práv z takto poskytnutej záruky predložiť, príp. aké iné podmienky musí splniť, napr. pri predĺženej záruke vrátenie s pôvodným obalom atď., aby sa mohol domáhať svojich práv pri poskytnutej záruke.
Ak je reklamácia vybavená opravou, predlžuje sa záručná doba o dobu od uplatnenia reklamácie do dňa, kedy je spotrebiteľ povinný po skončení opravy si tovar prevziať, a to aj v prípade, že tak kupujúci neurobil. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy uplatnil toto právo, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.
Ak je reklamácia vybavená výmenou vadného tovaru za tovar bez vád, plynie pre nový tovar nová záručná doba znovu odo dňa prevzatia novej veci alebo odo dňa, kedy bol zákazník povinný si vec po vybavení reklamácie vyzdvihnúť.
Ak nie je reklamácia vadného tovaru, za ktorú predávajúci zodpovedá, uplatnená v záručnej dobe, právo zo zodpovednosti za vadu zaniká.

V prípade, že si spotrebiteľ nevyzdvihol vec po vybavení reklamácie (maximálne po 30 dňoch od prijatia reklamácie), hoci sa mu vybavenie reklamácie riadne oznámilo doporučeným listom s výzvou na vyzdvihnutie veci, predávajúci postupuje nasledovne:

-     po uplynutí lehoty na vyzdvihnutie reklamácie, ktorá sa spotrebiteľovi určila v predošlej výzve alebo po uplynutí primeranej lehoty, zašle predajca spotrebiteľovi druhú výzvu vo forme doporučenej zásielky s doručenkou, aby si vec na príslušnej prevádzke vyzdvihol a určí sa mu na to primeraná lehota (štandardne 1 mesiac od doručenia),

-    v prípade, že si zákazník ani po uplynutí tejto lehoty (lehota sa počíta od dátumu doručenia vyznačeného na doručenke, alebo uloženia na pošte, ak sa zásielka vráti) vec nevyzdvihne, môže cca po pol roku (alebo aj skôr podľa odhadu a skladovacích možností príslušnej prevádzky, o čom rozhodne vedúci prevádzky) vec predať,

-     v prípade, že sa vec predá (ak ide o použitú vec po oprave, je nutné predávať ju so zľavou a možno k nej vyznačiť kratšiu záručnú dobu, minimálne však 12-mesačnú), je nutné viesť evidenciu, za akú cenu a kedy sa vec predala,

-     v prípade, že by sa po lehote na vyzdvihnutie objavil zákazník, ktorý by žiadal vydanie svojej veci, je nutné mu povedať a preukázať, že bol 2x vyzvaný na vyzdvihnutie veci a z dôvodu, že sa k nej neprihlásil, bola táto vec predaná, pretože predávajúci nemôže nevyzdvihnuté veci dlhodobo skladovať; vedúci prevádzky môže ponúknuť spotrebiteľovi, že sa mu vyplatí časť sumy, za ktorú sa vec predala,

-     poplatky za skladovanie sa vyberať nebudú.Článok V
Práva spotrebiteľa
Pri vadách tovaru, ktoré spotrebiteľ uplatní v priebehu záručnej doby, má právo pri odstrániteľných
vadách aby bola vada bezplatne, riadne a včas odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez
zbytočného odkladu odstrániť. Namiesto odstránenia vady môže kupujúci požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú
neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy
namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú. Neprimeranosť nákladov posúdi vedúci obchodnej prevádzky v súlade s inštrukciami obdržanými z úseku obchodu a marketingu. Rovnako posúdi možnosť výmeny  vadnej veci za bezvadnú. Pri výmene veci nie je dôležité, či táto vec už bola používaná.
Pri vadách, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bránia tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez
vád, má spotrebiteľ právo:
-     na výmenu veci  alebo
-     právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny .
Právo na výber možnosti má spotrebiteľ.
Ak je vada odstrániteľná, avšak pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave (aspoň dve
predchádzajúce opravy rovnakej vady) alebo pre väčší počet vád (v dobe uplatnenia reklamácie má
tovar súčasne aspoň tri rôzne odstrániteľné vady) nemôže spotrebiteľ tovar riadne užívať, má právo na
výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátanie kúpnej ceny.
Rovnaké práva ako pri vadách, ktoré nemožno odstrániť, má spotrebiteľ i v prípade, ak oprava vadného tovaru nebola vykonaná v lehote 30 dní od uplatnenia reklamácie.
Ak ide o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu veci, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny podľa charakteru vady. Predávajúci je povinný poskytnúť zľavu z ceny, resp. vrátiť časť už zaplatenej kúpnej ceny.

Článok VI
Reklamácia použitého a vadného tovaru.

Kupujúci sa oboznámil s dokumentom o údrzbe a starostlivosti produktov vyrobených z nerezu.

Pri predaji použitých alebo vadných vecí musí predávajúci zabezpečiť zreteľné označenie, že ide o vadný alebo použitý tovar. Predávajúci má povinnosť upozorniť spotrebiteľa, o akú vadu ide - táto informácia musí byť uvedená na cenovke a obale veci. Takýto tovar musí byť vystavený osobitne a predáva sa oddelene od bezvadného tovaru. Tovar musí byť predávaný za nižšiu cenu, než za akú sa predáva rovnaký, ale bezvadný tovar.
Pri použitých a vadných veciach nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením, o ktorých bol kupujúci pri ich predaji informovaný. Pri veciach predávaných za nižšie ceny nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

1. Spotrebiteľ môže podať návrh na riešenie sporu on-line prostredníctvom formulára, a to buď na webovej stránke EÚ, alebo na stránkach ČOI. Slovenský spotrebiteľ na adekvátnych slovenských stránkach, tj. slovenskéj mutáce EU stránok, alebo webu SOI.

2. Spor bude riešiť nezávislý subjekt (napr. ČOI, príp. SOI)

3.Spotřebitel musí svoj problém riešiť s predávajúcim ešte pred podaním oficiálneho návrhu na mimosúdne riešenie. Je nutné, aby najprv poslal obchodníkovi žiadosť o vyriešenie sporu, a to najneskôr do jedného roka odo dňa prvej neúspešnej reklamácie.

4.Výsledkem riešenie sporu má byť dohoda medzi spotrebiteľom a obchodníkom.

5. Pri riešení sťažnosti musí obchodník spolupracovať, inak ho čaká pokuta, a to až do výšky 1 000 000 českých korún. K návrhu sťažnosti sa obchodník musí vyjadriť do 15 dní.

6.Maximálny dĺžka sporov dosahuje 90 dní, zvlášť zložité spory možno časovo o ďalších 90 dní predĺžiť.

7.Mimosoudní riešenie je vždy bezplatné.

8.Vzorové znenie obchodných podmienok so všetkými detailnými úpravami si môžete stiahnuť tu.


Kontakt na prevádzkovateľa:
UMAKOV Group, a. s.
Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava, IČO: 52685691, IČ DPH: SK2121107241, DIČ: 2121107241
prevádzka: Hornádska 337, 053 42 Krompachy
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 7018/B
umakov@umakov.sk


Tradícia už viac ako 25 rokov
Široká sieť predejní
99% produktov skladom
Dnes objednáte a zajtra je tovar u Vás

Umakovshop - Nabízíme polotovary pro nerezové, skleněné a kované zábradlí,kované brány. Bránové príslušenství pro posuvní samonosné, kolečkové, křídlové a garážové brány a pohony. Schody, stříšky, prosklení. Vše v nejvyšší kvalitě a za příznivé ceny.

2021 © Umakov • Všechna práva vyhrazena